• slidebg1

  Nowe kwalifikacje – nowe możliwości

Projekt „Nowe kwalifikacje – nowe możliwości” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania VIII.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020.

O Projekcie

Cel główny Projektu

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa 120 osób (w tym 24 kobiet - K), zamieszkałych na obszarze woj. łódzkiego w rozumieniu KC, po 29 roku życia, pozostających bez pracy (bezr., poszukujących pracy, biernych zawodowo), poprzez zdobycie kwalifikacji niezbędnych do pracy w zawodach zgodnych z ich predyspozycjami i zapotrzebowaniem rynku (operatora CNC, specjalisty ds. sprzedaży, programista, specjalista HR) oraz poprzez pozostałe działania aktyw. (w tym IPD) w okresie 19 m-cy od 01.12.2016 do 31.08.2018.

Planowane efekty – planowanym efektem realizacji projektu pn. „Nowe kwalifikacje – nowe możliwości” jest zdobycie przez Uczestników Projektu (UP) kwalifikacji niezbędnych do pracy w zawodach zgodnych z ich predyspozycjami i zapotrzebowaniem rynku pracy oraz poprzez pozostałe działania aktywizujące, a w konsekwencji podjęcie przez co najmniej 55 UP zatrudnienia, co przyczyni się do realizacji celów RPO WŁ 2014-2020, w tym celu szczegółowego - PI 8i: Wzrost zatrudnienia osób bezrobotnych, biernych zawodowo i poszukujących pracy.

Wartość projektu – 2 796 933,75 zł

Wkład Funduszy Europejskich – 2 657 087,06 złGrupa docelowa

120 osób, w tym 24 (K) zamieszkałych na obszarze woj. łódzkiego w rozumieniu KC, na obszarach wiejskich (100% UP), w tym 85 osób z powiatów: łódzki wsch., pabianicki, zgierski, brzeziński, opoczyński, radomszczański, tomaszowski, łaski, pajęczański, poddębicki, zduńskowolski, kutnowski, łęczycki, po 29 roku życia, pozostających bez pracy (bezrobotnych, poszukujących pracy, biernych zawodowo) znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w tym: 90 os. uczestników projektu - UP) posiadających niskie kwalifikacje (ISCED3 – włącznie), 12 os. powyżej 50 roku życia, 12 os. niepełnosprawnych, 6 os. długotrwale bezrobotnych.

W ramach projektu uczestnicy zapewnione mają:Stypendium szkoleniowe

Stypendium stażowe

Badania lekarskie

Zwrot kosztów dojazdu

(zgodnie z zapisami w Regulaminie projektu)
Zwrot kosztów opieki

nad dziećmi lub osobami zależnymi (zgodnie z zapisami w Regulaminie projektu)
Działania realizowane w ramach projektu

Identyfikacja Potrzeb Uczestników Projektu (Diagnozowanie Potrzeb Szkoleniowych, Możliwości W Zakresie Doskonalenia Zawodowego, Opracowanie/Aktualizacja Indywidualnego Planu Działania), Dla Każdego Up – 5 godz. wsparcia.
Indywidualna praca z doradcą zawodowym – 2 godz. oraz psychologiem – 2 godz.
Dla każdego Uczestnika 5 godz. pośrednictwa.

Składające się z 3 modułów (32 godz. każdy):

 • Nowoczesny dział HR w organizacji.
 • Rekrutacja i selekcja pracowników.
 • Efektywny system okresowych ocen pracowniczych

Szkolenie składa się z 3 modułów:

 • Kurs CNC (160 godz.)
 • Kurs CAD/CAM (40 godz)
 • Rysunek techniczny (24 godz.)

Szkolenie skłąda się z 3 modułów:

 • TECHNIKI SPRZEDAŻY (40 godzin)
 • EFEKTYWNE NEGOCJACJE (40 godzin)
 • POZYSKANIE I OBSŁUGA KLIENTA (40 godzin)

Kurs Programowanie aplikacji WEB i mobilnych, składający się z 3 modułów (48 godz. każdy):

 • Programowanie aplikacji WEB.
 • Programowanie aplikacji Android.
 • Programowanie aplikacji iOS.

Uczestnik odbędzie 3-miesięczny staż zawodowy, w ramach którego otrzyma stypendium w wysokości 1 850,00 zł netto za pełny miesiąc oraz zwrot kosztów dojazdu.

Zapytanie ofertowe

Róg Spółka Jawna Consulting & Business Training zaprasza do złożenia oferty na stanowisko pośrednika pracy w ramach projektu „Nowe kwalifikacje – nowe możliwości” nr RPLD.08.02.01-10-0093/16-00 wspófinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania VIII.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020.

Zapytanie ofertowe (plik do pobrania)
Załącznik nr 1 (plik do pobrania)

Zapytanie ofertowe

Róg Spółka Jawna Consulting & Business Training zaprasza do złożenia oferty na stanowisko pośrednika pracy w ramach projektu "Nowe kwalifikacje - nowe możliwości", nr RPLD.08.02.01-10-0093/16-00 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania VIII.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020.

Zapytanie ofertowe (plik do pobrania)
Załącznik nr 1 (plik do pobrania)

Harmonogram wsparcia

Indywidualne doradztwo zawodowe - od 16.11.2017 r.

Szkolenia zawodowe:
 • Specjalista ds. sprzedaży
  14.12.2017-05.01.2018 w godz. 08:30-15:30. Lokalizacja: Piotrków Tryb., Al. Armii Krajowej 24A
 • Specjalista ds. HR
  18-21.12.2017; 02-05.01.2018; 08-11.01.2018 9:00-16:00. Lokalizacja: Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. nr 65

Staż zawodowy - od 15.01.2018 r.